Tha Eng
 
 
หลักการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัล 16/09/2559
 

          การนำพยานหลักฐานดิจิทัลไปใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง มีแนวคิดและหลักการเช่นเดียวกับพยานหลักฐานอื่น แต่เนื่องจากพยานหลักฐานดิจิทัลมีความเปราะบางและซับซ้อน เทคโนโลยีของอุปกรณ์ดิจิทัลถูกพัฒนาอย่าง รวดเร็ว และข้อมูลสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์อาจรู้หรือไม่รู้ตัว ดังนั้น การ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจึงควรให้ความสาคัญตามหลักการดังต่อไปนี้

(1) ควรดาเนินการโดยผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน หรือปฏิบัติตามแนวทางในเอกสาร ฉบับนี้

(2) ควรรักษาสภาพพยานหลักฐานไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถอธิบายและบันทึกสิ่งที่ดาเนินการ เหตุผลที่ทาให้พยานหลักฐานต้องเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบจากการดาเนินการนั้น ๆ ได้อย่างละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) ควรรักษาความต่อเนื่องของการครอบครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) ( Chain of Custody คืออะไร คลิ๊ก )โดยมีข้อมูลที่ จาเป็นต้องบันทึก ได้แก่ ข้อมูลติดต่อและลายมือชื่อของผู้ส่งมอบพยานหลักฐาน, ข้อมูลติดต่อและ ลายมือชื่อของผู้รับมอบพยานหลักฐาน, วันที่และเวลาในการรับ-ส่งมอบพยานหลักฐาน, เหตุผลใน การรับ-ส่งมอบพยานหลักฐาน, วิธีการส่งมอบพยานหลักฐาน เช่น ส่งมอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งมอบโดยพนักงานส่งของ และสถานที่จัดเก็บพยานหลักฐาน เป็นต้น โดยรูปแบบหนึ่งของการ แสดง Chain of Custody เช่น การใช้แบบฟอร์ม

(4) มีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์พยานหลักฐานโดยละเอียด เพียงพอให้ผู้ตรวจพิสูจน์รายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันสามารถเข้าใจได้ และหากทาซ้า ด้วยวิธีการเดิมและเครื่องมือที่มีลักษณะเดียวกันจะต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

(5) บุคคลที่เข้าถึงพยานหลักฐานต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

(6) ผู้ปฏิบัติงานพึงตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดาเนินการตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เป็นต้น

(7) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน จาเป็นต้อง
   (7.1) มีสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสมกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานแต่ละประเภท
   (7.2) มีมาตรการในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงและปนเปื้อนของพยานหลักฐาน (การปนเปื้อน หมายถึง การปะปนของข้อมูลอื่นกับพยานหลักฐาน เช่น การปะปนข้อมูลจากเคสเก่ากับเคส ปัจจุบัน หรือ การปะปนข้อมูลในเคสกับข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน ทา ให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น)
   (7.3) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา (Validation) ของเครื่องมือก่อนใช้งานอย่างสม่าเสมอ
   (7.4) มีคู่มือการใช้งานหรือเอกสารคาอธิบายเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง

แหล่งที่มา :ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ETDA

 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2016 Orion Investigation Co., Ltd.