Tha Eng
 
 
Computer Forensics คืออะไร
 
 

Computer Forensics คือ การเก็บหลักฐาน, การค้นหา, วิเคราะห์ และการนำเสนอหลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์มือถือ รวมถึงหลักฐานดิจิทัลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิดจนถึงเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้กระบวนการซึ่งได้จัดสร้างไว้แล้ว และเป็นที่ยอมรับ ในการที่จะระบุ, บ่งชี้, เก็บรักษา และดึงข้อมูลแบบดิจิทัลกลับออกมา ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการสืบสวน

Computer Forensics เป็นศาสตร์ทางด้านการสืบสวนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยผู้ทำการสืบสวน นั้น จะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่กำลังสืบสวนมาค้นหาข้อมูล เพื่อสืบค้นหาพยานหลักฐานสำหรับใช้ในการประกอบการสืบสวนหรือใช้ค้นหาผู้กระทำความผิดออกมา ทั้งนี้ตามวิธีการของการทำ Computer Forensics ซึ่งหลักสำคัญคือหลักฐานทางดิจิทัล นั้น จะต้องใช้วิธีการที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแก่พยานหลักฐานดิจิทัล ต้นฉบับเดิมดังนั้นผู้ที่ทำงานด้าน Computer Forensicsจะต้องรู้กระบวนการที่ถูกต้องและใช้เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของพยานหลักฐาน

สิ่งที่ได้จาก Computer Forensics :
  • บ่งชี้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิด
  • บ่งชี้ผู้สมคบคิดกับผู้กระทำผิด
  • บ่งชี้ websites ที่ผู้กระทำผิดเข้าไปใช้
  • อีเมล์ที่มีการส่งและรับ
  • ไฟล์ที่ได้ถูกลบทิ้งและไฟล์ที่ซ่อนอยู่
  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลด้านการเงิน, ที่อยู่ ฯลฯ
  • ความสามารถและความสนใจของของบุคคลนั้นๆ
  • พยานหลักฐาน การประกอบอาชญากรรมอื่นๆ

ในการค้นหาหลักฐานทุกครั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics จะทำการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บใว้ในคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางดิจิทัลสำหรับหลักฐานที่ใช้แนวทางของการทำ Computer Forensics ในการค้นหาหลักฐาน มีความจำเป็นที่ขั้นตอนนี้ต้องมีความชัดเจนในการในการอธิบายหลักฐานในแนวทางของ Computer Forensics

แนวทางการทำ Computer Forensics เป็นวิธีการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของหลักฐาน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเพื่อให้ใด้หลักฐานที่ต้องการ วิธีการได้มาของหลักฐานจะถูกบันทึกเป็นเอกสารและสามารถพิสูจน์ได้

การทำ Computer Forensics สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้
1.Preservation คือการเก็บรักษาพยานหลักฐานที่ต้องการตรวจพิสูจน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในกระบวนการ เพราะหากพยานหลักฐาน หากมีการเข้าถึงและถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น จนถึงขั้นไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้

2.Identification คือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำความเห็น

3.Extraction คือการดึงข้อมูลทางดิจิทัลที่จำเป็นออกมา โดยใช้กระบวนการ Forensics Image ออกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกโดยที่ไม่กระทบต่อพยานหลักฐานต้นฉบับ

4.Interpretation คือการตีความข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งในส่วนนี้ จะเกี่ยวข้องกับ พยานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ การจัดทำพยานหลักฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล

5.Documentation คือการจัดทำบันทึกการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นตอนรับพยานวัตถุจากผู้ว่าจ้าง การส่งต่อข้อมูล ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การประมวลผล การทำความเห็น รวมไปถึงการส่งมอบพยานวัตถุคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำความเห็นอย่างผู้เชี่ยวชาญ

สมาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของสหราชอาณาจักร (ACPO) ได้จัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติงานเก็บหลักฐานสำหรับหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Computer-Based Electronic Evidence) โดยคู่มือนี้ได้กำหนดหลักการสำคัญในการได้มาซึ่งหลักฐานทาง Computer Forensics 4 ประการคือ

หลักการที่1:จะต้องไม่มีการกระทำโดยหน่วยงานด้านกฎหมายหรือตัวแทนบริษัทกฎหมายที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ตรวจพบในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อจัดเก็บข้อมูลระหว่างการนำหลักฐานไปนำเสนอต่อศาล

หลักการที่2:ในกรณีที่บุคคลใดมีความจำเป็นที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐาน บุคคลนั้นจะต้องอธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับข้อมูลและผลกระทบจากการกระทำนั้น

หลักการที่3:จะต้องมีการตรวจสอบและบันทึกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานซึ่งถ้ามีบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึกไว้เช่นกัน (Chain of Custody)

หลักการที่4:บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน(เจ้าหน้าดูแลกรณีนั้นโดยตรง) จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าจะปฎิบัตตามกฎหมายและหลักการ Computer Forensics

หลักการของ Computer Forensics 4 ข้อ ที่นำเสนอ สามารถนำไปใช้ในคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คดีอาญา, คดีแพ่ง หรือการสืบสวนภายในองค์กร การนำหลักการนี้มาใช้จะช่วยให้ไม่เกิดคำถามในเรื่องความสมบูรณ์ของหลักฐานดิจิทัล

 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.