Tha Eng
 
 
อบรม Computer Forensics Awareness and Incident Response for Kasikorn Bank 05/05/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ได้อบรมหลักสูตร "Computer Forensics Awareness and Incident Response Training Course " ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกสิกรไทย โดยประเด็นสำคัญของหลักสูตรนี้คือ ความสำคัญของการทำ Computer Forensics และตอบสนองต่อเหตุการที่เกิดขึ้นหากเกิด Insider Threats ในองค์กร ขั้นตอนการเก็บหลักฐานดิจิทัลที่ได้มารตฐานสากล ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื้อหาคลอบคลุมดังนี้ :

  • เพื่ออธิบายความหมายของ Computer Forensics
  • แนวทางปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลฟอเรสสิกส์ (Digital Forensics) The Four Principles of Computer Based Evidence.
  • การได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Digital forensics
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อจะได้วางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ และอบรมการใช้เทคนิคการทำ Digital Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกวิธี
  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมหลักฐานโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล
  • แนวทางการตรวจสอบ Incident ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองกรค์หรือ สิ่งที่ต้องรับมือ สำหรับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ อาจจะมีหน้าที่ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเพื่อป้องกันการโจมตีหรือเจาะระบบเข้ามายังเครือข่าย หรือทำการตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดจากภายใน (Insider Threats)

เหมาะกับใคร : เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน บริหารความเสี่อง , ด้านความปลอดภัย ด้านพิสูจตร์หลักฐาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องการพัฒนาทักษา skill ทางด้านพิสูจน์ หลักฐานทางดิจิทัล เพิ่มขึ้น และวิธีการจัดการกับหลักฐาน ที่อยู่ หน่วยความจำ (Memory Capture & USB Bootable) และเครื่องมือที่ใช้จัดการ ข้อมูลที่เป็น Volatile data

ขอขอบคุณธนาคารกสิกร ไว้ ณ โอกาสนี้

สนใจหลักสูตรและโปรโมชั่น  คลิก 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2017 Orion Investigation Co., Ltd.