Eng Tha
 
 
Digital Forensics Foundation Training Course 4 Days 23/11/2017
หลักสูตรการฝึกอบรม 4 วัน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (digital forensic) หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้งในการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (digital forensic)รวมถึงทางด้านเทคนิคต่างๆ โดยจะครอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกและฝึกปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละขั้น ผู้ฝึกอบรมจะได้ทดลองใช้เครื่องมือที่เป็น open source ซึ่งจะได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามหลักสูตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

หลักสูตรนี้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างสูงทางด้านการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (digital forensic) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเคยเป็นอดีตตำรวจจากประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ตรง ด้าน Digital Forensics และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกชน ทั้งใน อังกฤษ ยุโรป และประเทศไทยเป็นเวลากว่า 12 ปี

  ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ :
 • ความสำคัญกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
 • ประเด็นทางกฎหมายในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดิจิทัล
 • กระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (Forensics Procedures) และเครื่องมือ (Forensics Tools) สำหรับการเก็บรักษาพยานหลักฐานดิจิทัล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การนำเสนอรายงานพยานหลักฐานดิจิทัล (Forensics Report) ในกระบวนการทางกฏหมาย
 • หลักสูตรนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ The Association of Chief Police Officers Good Practice Guide for Computer-Based Electronic (UK) (ACPO) และเนื้อหาในหลักสูตรบางส่วนสอนในระดับปริญาโทในประเทศอังกฤษ

เหมาะสำหรับใคร:
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล และช่วยสร้างความเข้าใจแนวทางเก็บข้อมูลหลักฐานดิจิทัล รวมถึงเทคนิคต่างๆ โดยจะครอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกและฝึกปฎิบัติตามวัตถประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละขั้น ผู้ฝึกอบรมจะได้ทดลองใช้เครื่องมือที่เป็น Open Source ซึ่งจะได้เรียนรู้และทดลองปฎิบัติตามหลักสูตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ และผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐาน it

วัตถุประสงค์:
หลักสูตรจะมุ่งเน้นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือกำลังคิดที่จะเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล รวมถึงเจ้าหน้าที่ IT ,It Security ,เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย
 
สถานที่อบรม:
Bangkok Business Center Building
 
วันอบรม:

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 
ค่าอบรม:
42,586 บาท (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 
 
Calendar

Orion Forensics Training Calendar Year 2018

Jan

Mar

Jun

Aug

Nov


23-26 Jan27-30 Mar19-22 Jun21-24 Aug20-23 Nov


Early Bird !!

Register and pay before the 15th Dec 2017

1 Pax 35,820 Baht(10% Discount )/Pax Saving of 3,980 Baht
2 Pax from same company 33,830 Baht(15 % Discount ) /Pax total saving 11,940 baht.

**Register after 15th Dec 2017 . Normal Rate
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 20th Feb 2018

1 Pax 35,820 Baht(10% Discount )/Pax Saving of 3,980 Baht
2 Pax from same company 33,830 Baht(15 % Discount ) /Pax total saving 11,940 baht.

**Register after 20th Feb 2018. Normal Rate
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 15th May 2018

1 Pax 35,820 Baht(10% Discount )/Pax Saving of 3,980 Baht
2 Pax from same company 33,830 Baht(15 % Discount ) /Pax total saving 11,940 baht.

**Register after 15th May 2018. Normal Rate
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 20th  Jul 2018

1 Pax 35,820 Baht(10% Discount )/Pax Saving of 3,980 Baht
2 Pax from same company 33,830 Baht(15 % Discount ) /Pax total saving 11,940 baht.

**Register after 20th  Jul 2018 . Normal Rate
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Oct 2018

1 Pax 35,820 Baht(10% Discount )/Pax Saving of 3,980 Baht
2 Pax from same company 33,830 Baht(15 % Discount ) /Pax total saving 11,940 baht.

**Register after 15th Oct 2018. Normal Rate
**Price excludes vatเนื้อหาในการอบรม:
1 - แนะนำการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล
 • คำจำกัดความของการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล
 • ระบุประเภทของการตรวจสอบ
7 - ระบบไฟล์และการเก็บข้อมูล
 • Introduction to File Systems
 • Data Storage
 • File System Metadata
 • Live, Deleted and Unallocated Data
 • File Slack and Ram Slack
2 - ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบ
 • แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
 • ชนิดของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
8 - ข้อมูลไฟล์
 • Date and Time Stamps
 • File Metadata
3 - การจำแนก และ seizure อุปกรณ์ดิจิตอล
 • การจัดการหลักฐาน และ การบันทึกขั้นตอนการดำเนินการ
 • การระบุแหล่งที่มาของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
9 - เทคนิคการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์
 • Analysis Environments
 • Case Preparation
 • Folder / File Recovery
 • File Signatures and Data Carving
 • Data Reduction and Hash Analysis
 • Keyword Searching
 • Evidence Corroboration
4 - Forensic Acquisitions
 • Forensic Acquisitions
 • Forensic Image
 • Forensic Clone
 • Forensic Image vs. Forensic Clone
 • FTK Imager
 • Hash Values
10 - Windows OS Artefacts
 • The Windows Registry
 • Internet History
 • Link Files
 • Previously connected USB Devices
 • Log Files
 • Prefetch Files
5 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดิจิตอล
 • Binary Digits
 • Binary Conversion
 • Storage Devices
 • Understanding Electronic Data
11 - ความท้าทายในการ Forensic
 • SSD Drives
 • Encryption and Passwords
 • Cloud Forensics
6 - ทำความเข้าใจศัพท์บัญญัติของ Hard Drive
 • Physical Drives
 • ทำความเข้าใจศัพท์บัญญัติของ Hard Drive
12 - การเขียนรายงาน
 • วัตถุประสงค์และรูปแบบของรายงาน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม & In-House Training   Email : forensics@orionforensics.com   
 
     
Digital-forensics-foundation-training
     
Orion Course Booking Form
Download PDF       Download PDF
 
Orion Investigations Co Ltd
16th, 20th,25th Floor, Unit 1601,2001-2002,2501 BBC Building,
29 Sukhumvit 63 North Kong Tan, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
Tel : +66-2-7143801 to 3 Fax : +66 (0) 2 714 3804
Email : hi-tech@orioninv.co.th or forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.