Tha Eng
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมความสำคัญของการทำ Computer Forensics และอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 14/11/2016
 
ในทุกวันนี้ บริษัทต่างๆต้องเผชิญกับ ภัยคุกคามความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ทั้งภัยคุกคามจากภายนอกและภัยคุกคามที่มาจากภายในระบบเครือข่าย ซึ่งทั้งสองภัยคุกคามนี้นำความเสียหายมาสู่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร และ ด้านการเงิน และในระหว่างการตรวจสอบนั้นเจ้าหน้าที่ไอทีมักจะถูกถามถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ในความเป็นจริงคือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่พบนั้น สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายในอนาคต โดยจะมีการเก็บรวบรวมหลักฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensics Science) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานที่พบสามารถนำมาใช้ในศาล

Orion Forensics นำเสนอหลักสูตร 1 วันสำหรับเจ้าหน้าที่ IT หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมหลักฐาน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรม การเก็บหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและวิธีการที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

  ทำไมต้องอบรม :
 • เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ทางไอทีจะถูกคาดหวังในประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นและพยายามหาข้อเท็จจริงของเหตุการที่เกิดขึ้นและประเมินระดับของความรุนแรง ส่วนใหญ่พนักงานไอทีในบรัษัททั่วไปไม่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic) ส่งผลให้พวกเขาไม่ตระหนักถึงวิธีการเก็บข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลหรือคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องนำไปเป็นหลักฐานแสดงต่อศาลในกรณีที่มีการร้องขอ ข้อมูล ที่สำคัญอย่างเช่น วันและเวลาที่ปรากฎ อาจสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้การตรวจสอบยากมากขึ้น ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดข้อมูลที่ตรวจพบอาจไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อนำไปเสนอในชั้นศาล
 • การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลและตรวจสอบ แยกแยะหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่พบ แต่การเผยแพร่ หลักฐานที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญหลักฐานทางคอมพิวเตอร์องค์กรมีแนวโน้มที่จะเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จะเป็นผลลัพธ์ของการสืบสวนการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์สามารถลดขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายให้รวดเร็วกระชับขึ้น การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถประหยัดเวลาในการตรวจสอบซึ่งยังสามารถช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
 • เมื่อองค์กรกำหนดแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น องค์กรควรจะสร้างแผนการซึ่งตอบสนองงานด้านพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ( Incident Response Plan ) ซึ่งอาจหมายถึง การให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมการเก็บ ตรวจสอบ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามหลักสากลในองค์กร ซึ่งบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือองค์กรเบื้องต้นในกรณีเกิดอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ :
 • เพื่ออธิบายความหมายของ Computer Forensics
 • แนวทางปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลฟอเรสสิกส์ (Digital Forensics) The Four Principles of Computer Based Evidence.
 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมหลักฐานโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล
 • แนวทางการได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Computer forensic ตามแบบที่ผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติ
 • Work-Shop การใช้เทคนิคการทำ Digital Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกวิธี โดยใช้ Tools ที่เป็น Open Source

  เหมาะกับใคร :
 • เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารความเสี่อง , ด้านความปลอดภัย,ด้านพิสูจน์หลักฐาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ,เจ้าหน้าที่ it ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Computer Forensics และ เทคนิคการทำที่ถูกต้อง หรือต้องการพัฒนาทักษา skill ทางด้านพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น และวิธีการจัดการกับหลักฐานทีอยู่หน่วยความจำ (Memory Capture & USB Bootable) และเครื่องมือที่ใช้จัดการ ข้อมูลที่เป็น Volatile data
 • ผู้เข้าอบรมควรมีพึ้นฐาน IT


สถานที่
Bangkok Business Center Building

เวลาที่อบรม
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคาค่าอบรม
9,950 บาท/คน (ไม่รวมภาษี)
 
 
Calendar

Orion Forensics Training Calendar Year 2019

Feb

Apr

Jul

Sep

Nov


07-Feb


25-Apr


11-Jul


12-Sep


07-Nov

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Jan 2019
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company
 8,457.50 Baht (15% Discount) per person.
Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Jan 2019. Normal Rate.
**Price excludes vat

 

Early Bird !!

Register and pay before the 20th Apr 2019
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 20th Apr 2019. Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 30th Jun 2019
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 30th Jun 2019. Normal Rate .
**Price excludes vat

 

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Aug 2019 .
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Aug 2019. Normal Rate .
**Price excludes vat

 

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Oct 2019.
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount)
Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person.
Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Oct 2019. Normal rate.   
. **Price excludes vat

 
 
เนื้อหาในการฝึกอบรมดังนี้
 
 • Introduction
 • FTK Imager
 • Emerging Cyber Threats for 2017
 • Installing FTK Imager
 • Economic Crime Thailand 2016
 • Exercise 2.0 – Previewing Hard Drive
 • What is Computer Forensics?
 • Creating Forensic Image
 • Sources of Evidence
 • Exercise 3.0 - Creating Forensic Image
 • Why is Computer Forensics Important to your Organisation?
 • Exercise 4.0 – Creating Custom Content Forensic Image
 • The Four Principles of Computer Based Evidence
 • Mounting a Forensic Image
 • Physical Acquisitions
 • Exercise 5.0 - Mounting a forensic Image
 • The Four Levels of Computer Data
 • Memory Capture
 • The Unallocated Space
 • Exercise 6.0 – Capturing RAM Memory
 • Types of Data
 • Exercise 7.0 – Extracting USB Artefacts
 • Hash Values
 • Incident Response
 • Exercise 1.0 – Identifying Hash Values of Files
 • Responding to Incidents
 • Time and Date Stamps
 • Incident Response Plan
 • Previewing Computer verses Forensic Image

 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email : Kunrisa@orioninv.co.th (คุณน้อง)
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of