Tha Eng
 
 
บริการ
 
       ปัจจุบันองค์กรขนาดต่างๆได้นำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางดิจิทัลเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการกระทำผิดผ่านทางอุปกรณ์เหล่านี้์จึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายจากตัวพนักงานเองหรือแม้แต่ผู้บริหารขององค์กร ท่านจะทำอย่างไร? เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเก็บพยานลักฐานดิจิทัล โดยส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักไม่ได้มีการ
เตรียมตัวไว้และไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรวจสอบตรงไหนก่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า Orion Forensics มีอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ตแวร์ในการสืบค้นหาหลักฐานทางดิจิทัล ที่ทันสมัยตามมารตฐานสากลและพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความความสามารถ โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการตรวจสอบและเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลได้ในทุกรูปแบบ
       ผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วยคนไทยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมจากต่างประเทศและชาวต่างชาติซึ่งมีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ และในยุโรป ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเสนอการบริการด้าน Digital Forensics (พิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล) ดังนี้
 
Download PDF
บริการ
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 1601, 2001-2002, 2501 ชั้น 16, 20, 25 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.